Juridiskt meddelande

1. Villkor
Genom att öppna denna webbplats, samtycker du till att följa villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen, alla tillämpliga lagar och förordningar, och är införstådd med att det är ditt ansvar att följa tillämplig lokal lagstiftning. Om du inte godtar samtliga dessa villkor, har du inte rätt att få tillgång till denna webbplats. Innehållet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkeslagstiftning.

2. Användningslicens
Tillstånd medges till att temporärt ladda ned en kopia av material (information eller programvara) på Bactoforces webbplats för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning enbart. Detta innebär beviljad licens, inte en överföring av äganderätt, och denna licens medger inte:

A. modifiering eller kopiering av materialet;

B. användning av materialet för kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);

C. försök att dekompilera eller återställa programvara som ingår i Bactoforces webbplats;

D. avlägsna copyright- eller annan skyddande beteckning från materialet; eller

E. överföra material till annan person eller “spegla” material på annan server.

Licensen upphör automatiskt att gälla om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Bactoforce när som helst. När du granskat färdigt materialet eller då denna licens upphör, måste du förstöra nedladdat material, elektroniskt eller i pappersformat, som finns i din ägo.

3. Friskrivning
Material på Bactoforces webbplats tillhandahålls “i befintligt skick”. Bactoforce ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och friskriver sig härmed från och förnekar alla andra garantier, inklusive och utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett specifikt syfte, eller frånvaro av intrång på immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Därutöver varken garanterar eller uttalar sig Bactoforce om exakthet, troliga resultat eller tillförlitlighet rörande användningen av material på sin Internet-webbplats eller i samband med sådant material eller på webbplatser som länkats till denna webbplats.

4. Begränsningar
Bactoforce eller dess leverantörer kan inte i något fall hållas ansvariga för skada (inklusive och utan begränsning, skada till följd av förlust av data eller förtjänst, eller till följd av avbrott i verksamheten) som uppstått vid användning av, eller omöjliggjord användning av, material på Bactoforces Internet-plats, även om Bactoforce eller en av Bactoforce godkänd representant har meddelats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom lagstiftningen i vissa länder inte tillåter begränsning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för följdskada eller oavsiktlig skada, gäller eventuellt inte dessa begränsningar dig.

5. Revideringar och errata
Material som visas på Bactoforces webbplats kan vara behäftat med tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Bactoforce garanterar inte att materialet på dess webbplats är exakt, komplett eller aktuellt. Bactoforce kan göra ändringar i och av material på dess webbplats när som helst utan föregående meddelande. Bactoforce åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar
Bactoforce har inte granskat alla de webbplatser som är länkade till dess Internet-webbplats och är inte ansvarigt för innehållet på någon sålunda länkad webbplats. Att en länk infogats innebär inte att Bactoforce stöder motsvarande webbplats. Användning av en sålunda länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsen användningsvillkor
Bactoforce kan revidera användningsvillkoren för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa föreliggande version av Villkor och bestämmelser för användning.

8. Gällande lag
Krav rörande Bactoforces webbplats ska lyda under europeisk lagstiftning utan hänsyn tagen till om den står i konflikt med lagliga bestämmelser.

Allmänna villkor och bestämmelser för användandet av en webbplats.